Naše činnosti

Z našich činností ktoré vykonávame

Deratizácia

 • obchodné centrá MAX, EPERIA
 • stredné a vysoké školy na území Prešovského samosprávneho kraja
 • materské školy na území miest Prešova, Bardejova, Sniny...
 • domovy sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja
 • BARMO ( Bytová agentúra Ministerstvá obrany )
 • rómske osady v Prešovskom samosprávnom kraji
 • nájomné byty miest a obcí
 • reštauračné zariadenia

Dezinsekcia

 • reštauračné zariadenia
 • postreky v nájomných bytoch
 • postreky v špeciálnych školách
 • prírodné kúpaliská napr. proti kliešťom, mravcom a komárom...
 • postreky po povodniach proti komárom
 • BARMO ( Bytová agentúra Ministerstvá obrany )
 • rómske osady
 • nájomné byty miest a obcí

Dezinfekcia

 • detské pieskoviská
 • objekty v správe Ministerstva obrany na území SR

Vec: Zoznam platných oprávnení pre výkon DDD činností (deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia!.

Naša spoločnosť disponuje všetkými potrebnými oprávneniami pre výkon DDD činností v zmysle platnej legislatívy :

1. Výpis z OR.

2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s deratizačnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie.

3. Rozhodnutie RÚVZ na nakladanie s nebezpečným odpadom ( platné rozhodnutie RÚVZ o vyhovujúcich priestoroch na zber a skladovanie kadáveru ).

4. Schválené prevádzkové poriadky pre činnosti spojené s výkonom dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie vydané RÚVZ.

5. Rozhodnutie z Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy v mieste bydliska na skladovanie vedľajších živočíšnych produktov a s tým súvisiace činnosti - zber a prepravu materiálov kategórie 1 uvedených v článku 8 nariadenia (ES) č. 1069/2009 z výkonu činnosti regulácie živočíšnych škodcov a zberu usmrtených zvierat.

6. Rozhodnutie ŠVaPS o udelení úradného čísla na skladovanie VŽP materiálu kategórie 1 - uhynuté zvieratá z činnosti regulácie živočíšnych škodcov ( deratizácia, dezinsekcia ) a zber prepravy VŽP ( zvierat uhynutých na cestách ).

7. Platný zmluvný vzťah s likvidačnou spoločnosťou na odstránenie a likvidáciu starých nástrah, deratizačných staničiek a použitého materiálu.

8. Platný zmluvný vzťah s asanačnou spoločnosťou na zber, prepravu a likvidáciu všetkých živočíšnych produktov a biologického materiálu (uhynutých hlodavcov}.

9. Potvrdenie o registrácií z okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

10. Doklad o strojovom a technickom vybavení, ktoré je potrebné k dispozícií na poskytovanie služieb ( dopravné prostriedky, mraziace zariadenie s objemom min. 10m3 ).

11. Rozhodnutie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja, vydané v súlade s §107 písm. g) zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonoch - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcich územie kraja.

12. Rozhodnutie RÚVZ o uvedení kancelárskych priestorov do prevádzky.

13. Poistný certifikát na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

 • Sabinovksá 58
  080 03 Prešov
 • 0905 334 038
  0908 977 620
 • dlc@centrum.sk
 • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás