Kadávery

Telá uhynutých zvierat na cestách, chodníkoch a na verejných priestranstvách predstavujú nebezpečenstvo nákazy pre zvieratá i obyvateľov. Neriešenie tohto problému prináša riziko vzniku infekčných ochorení. Hrozí nebezpečenstvo prenosu hmyzom a hlodavcami.

Zberom uhynutých a na cestách usmrtených zvierat tzv. kadáverov, sa rapídne minimalizujú riziká prenosu chorôb , resp. epidémií salmonelózy, hepatitídy typu A či šíreniu nákaz.

Zber a ďalšie naloženie s uhynutými zvieratami alebo ich časťami sa vykonáva v súlade s § 6 ods. 1 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990Zb. O obecnom zriadení v znení zákona č. 514/2001 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.272/1994 Z.z. . Pri poskytovaní služieb sa taktiež musí postupovať v súlade so zákonom č. 488/2002 Z.z. O veterinárnej starostlivosti ako aj v zmysle platnej legislatívy.

Rovnako je pre nás záväzné stanovisko Európskeho a soc. výboru na tému,, Odstraňovanie uhynutých zvierat a využívanie vedľajších produktov (2006/C 318/18 z 19. Januára 2006).

Zabezpečenie služby zberu a likvidácie môže vykonávať len fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané oprávnenie na uvedenú činnosť RÚVZ a pracovníci ktorej vlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Firma DLC s.r.o Prešov vám ponúka vykonávanie týchto služieb . Má všetky potrebné rozhodnutia na vykonávanie takejto činnosti. Naši pracovníci vlastnia osvedčenia o odbornej spôsobilosti. K technickej vybavenosti patria aj cestné a terénne automobily na prevoz kadáverov ako aj špeciálne mraziace zariadenie na ich dočasné skladovanie.

Zmluvu resp. potvrdenie o odstraňovaní všetkých vedľajších živočíšnych produktov a o likvidácii biologického odpadu má spoločnosť uzavretú so spoločnosťou ASANÁCIA s.r.o. Žilina. Rovnako skúsenosti z doterajšej činnosti sú zárukou kvalitného výkonu a predpokladom spokojnosti obstarávateľa našich služieb.

Poskytovanie služby zberu a likvidácie uhynutých zvierat a ich častí bude pozostávať z komplexu činnosti v súlade s platnou legislatívou zameranou výhradne na ochranu zdravia a majetku obyvateľstva.

Činnosti budú pozostávať z nasledovného:

- vykonávanie monitorovacej činnosti zameranej na výskyt kadáverov

- vykonávanie nepretržitej asanačnej pohotovostnej služby 24 hodín denne aj počas pracovného voľna a sviatkov

- poskytovanie dočasného uloženia kadáverov,

- zabezpečenie prevozu a následnej likvidácie

- vykonávanie dezinfekčnej činnosti následne po vykonaní odstránenia kadáveru

Výkon zberu a likvidácie bude zabezpečený nasledovne:

Na základe uzavretej zmluvy bude poskytovateľ služieb vykonávať na území mestašpeciálnu službu zberu a následnejlikvidácie kadáverov to po vykonaní vlastnej monitorovacej činnosti alebo nahlásením povereným zamestnancom MsÚ alebo operačným pracovníkom Mestskej polície.

Súčasťou zabezpečovania činnosti bude:

- vyhotovenie protokolu o zbere uhynutých zvierat

- evidencia počtu a druhu uhynutých zvierat

- evidencia zberných listov o prevzatí uhynutých zvierat na spracovanie oprávnenou organizáciou

ďalšie služby

Naše služby

Naša firma má odborné skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác.

Deratizácia

Deratizácia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinsekcia

Dezinsekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Dezinfekcia

Dezinfekcia v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

 

viac informácií

Kadávery

Likvidácia Kadáverov v Prešove, okolí, v rámci Slovenska

viac informácií

Kde nás nájdete

  • Sabinovksá 58
    080 03 Prešov
  • 0905 334 038
    0908 977 620
  • dlc@centrum.sk
  • IČO: 45 901 872

Sídlo spoločnosti

Kontaktujte nás